ViVa-tiimi

ViVan projektitiimi koostuu eri alojen asiantuntijoista Tampereen ammattikorkeakoulusta (TAMK) ja Pirkanmaan sairaaanhoitopiiristä (PSHP) sekä  Vauvantaista. Projektitiimiin kutsutaan myös muita asiantuntijoita tarvittaessa.

 

 TAMK, Terveys- ja sosiaalipalvelut

 am_paula_minni

Anna-Mari Äimälä (vas.), Paula Stenfors ja Minni Koivunen

Anna-Mari Äimälä, esh-kätilö, THM, kätilötyön lehtori. Äimälä opettaa TAMKissa kasvatustiedettä ja toimii kätilökoulutuksen vastaavana sekä opettaa kätilökoulutuksessa. Työkokemus sairaanhoitajana leikkaussalissa 10v ja 10v kätilötyössä synnytyssalissa, riskiraskausosastolla ja lapsivuodeosastolla. Viime vuosikymmeninä hän on opetuksen lisäksi toiminut kouluttajana, tehnyt opetussuunnitelmatyötä, koulutussuunnittelua ja projektityötä Suomessa, Euroopassa ja Etelä-Afrikassa. Hän on Kätilötyön oppikirja ja harjoittelun työkirjan kirjoittaja- ja toimittajakunnassa. Tutkimuksia ja julkaisuja on mm. aiheista opiskeluhyvinvointi ja ongelmaperustainen oppiminen.

Äimälä on projektipäällikönä kaikessa mukana. Hänen vastuualueensa on erityisesti koulutusten ja julkaisujen suunnittelu ja toteutus.

Paula Stenfors, kätilö, TtT, kätilötyön yliopettaja. Stenfors on TAMKin pitkäaikainen kätilötyön opettaja. Hän on toiminut synnytyssalin kätilönä 6 vuotta ja kätilötyön opettajana 26 vuotta. Tutkijana Stenfors on kirjoittanut lukuisia julkaisuja alan lehtiin. Julkaisujen viime aikaisina aiheina ovat olleet mm.  äitiys, imetys- ja lääkehoito.

Stenforsin vastuulla on analysoida hankkeessa kerättyä tietoa ja muokata sitä sovellettavaksi eri kohderyhmille sekä kirjoittaa erilaisia julkaisuja.

Minni Koivunen, FT, opettaja ja hankeasiantuntija. Koivunen opettaa TAMKissa anatomiaa ja fysiologiaa. Työkokemus tutkijana 9v virologian ja rokotekehityksen alalta sekä pitkäaikainen kokemus projektityöskentelystä myös yritysmaailmasta. Useita julkaisuja virologian alueelta.

Koivunen on hankkeen koordinaattori. Koivusen vastuulla on hankkeen tiedotuksen ja koordinointitöiden lisäksi tuottaa sosiaalisen median ratkaisuja hankkeeseen ja oppimateriaalia nuorille. Lisäksi hän on mukana ViVa-tapahtumien ja materiaalin tuottamisessa.

 

elina_ja_jouni2

Elina Botha ja Jouni Tuomi

Elina Botha on kätilö, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja (AMK), TtM ja kätilötyön lehtori. Botha opettaa TAMKin kätilö- ja sairaanhoitajakoulutuksessa terveyden edistämistä, kansainvälisiä opintoja, perushoitoa, sekä äitiys- ja naisenhoitotyötä. Hän on aiemmin työskennellyt sairaanhoitajana Lappeenrannan kaupungilla, kätilönä Etelä-Karjalan keskussairaalassa, sekä Felicitas-klinikalla. Hän on julkaissut artikkeleita liittyen hoitotyön koulutukseen ja vanhempien vertaistukeen lapsen kuoleman jälkeen. Lisäksi hän on kiinnostunut hauskasta oppimisesta ja on mukana kartoittamassa opetuspelien käyttömahdollisuuksia opetuksessa.

Bothan vastuulla hankkeessa on erityisesti hedelmällisyysterveyteen liittyvät asiat. Hän vastaa ViVa-nettisivuston sisällöstä ja ajankohtaisuudesta. Lisäksi hän on mukana ViVa-tapahtumien, sekä julkaisujen ja materiaalin kuten animaatioiden tuottamisessa.

Jouni Tuomi, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, THM, FT, yliopettaja, terveyden edistäminen.  Tuomi toimii prjektipäällikkönä Iällä ei ole väliä -hankkeessa. Hän opettaa TAMKissa mm. hoitotiedettä, tutkimusmenetelmiä ja ohjaa opinnäytetöitä sekä peruskoulutuksessa että ylemmässä AMK-tutkinnossa. Työkokemus sairaanhoitajana, terveydenhoitajana ja viimeiset 25 vuotta opetuksessa ja koulutuksessa. Tämän ohella  mm. koulutussuunnittelua, kouluttamista, tutkimus- ja projektityötä sekä erilaiset kyselytutkimukset ja projektiarviointeja. Julkaissut mm. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi -kirja. Tutkimuksia ja julkaisuja mm. terveyden edistämisen, opiskeluhyvinvoinnin, työhyvinvoinnin ja ongelmaperustaisen oppimisen alueelta.

Tuomen vastuulla on hankkeessa erityisesti nuorten asennekartoitukset ja julkaisut, kouluttaminen sekä sisäinen arviointi.

tarja_ja_marika

Tarja Ratia (vas.) ja Marika Mettälä

Marika Mettälä, kätilö, TtM toimii TAMKissa opettajana kätilö- ja sairaanhoitajakoulutuksessa. Hän on aiemmin työskennellyt synnytyssalikätilönä Hyvinkään sairaalassa ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä yhteensä 17 vuotta. PSHP:ssä hän toimi myös synnytyssalin osastonhoitajana. Lisäksi hän on opiskellut kliiniseksi ultraäänihoitajaksi ja tehnyt sikiöseulontoja Hyvinkään sairaalassa ja Tampereen kaupungilla.

Mettälän vastuulla hankkeessa on erityisesti synnytykseen ja synnytysvideoihin liittyvät asiat. Hän vastaa ViVa-nettisivuston sisällöstä ja ajankohtaisuudesta. Lisäksi hän on mukana ViVa-tapahtumien, julkaisujen ja materiaalin, kuten animaatioiden tuottamisessa.

Tarja Ratia, esh-kätilö, TtM, kätilötyön lehtori, pari-ja seksuaaliterapeutti, seksuaalipedagogi, imetyskouluttaja ja työnohjaaja. Ratia on lisäksi aloittanut psykoterapian opinnot syksyllä 2015. Hän opettaa TAMKissa kätilökoulutuksessa pääaihealueinaan naisen hoitotyö, syntymän jälkeinen kätilötyö ja imetysohjaus, seksologian ja seksuaaliterveyden edistäminen. Hän on toiminut kätilönä lapsivuodeosastolla. Tämän ohella hän on kouluttanut täydennyskoulutuksena vuodesta 2003 seksuaalineuvojia sekä viime vuosina säännöllisen synnytyksen jälkeinen jälkitarkastus- koulutusta.

Ratia toimii hankkeessa seksuaali- ja lisääntymisterveyden asiantuntijana.

PSHP, Naistentautien ja synnytysten vastuualue

sk_ja_anne

Sanna-Kaisa Kukko (vas.) ja Anne Kalvas

Sanna-Kaisa Kukko, sairaanhoitaja, kätilö, terveydenhoitaja (YAMK) toimii tutkimus- ja kehittämisosastonhoitajana PSHP:n Naistentautien ja synnytysten vastuualueella Tampereen yliopistollisessa sairaalassa (Tays). Hän on erikoissairaanhoidon terveyden edistämisen asiantuntijaryhmän jäsen PSHP:ssa, projektihenkilönä Raskausajan, synnytyksen ja vastasyntyneiden hoidon kehittäminen palvelumuotoilua hyödyntäen -hankkeessa sekä toimi projektipäällikkönä Matalan riskin synnytyksen kriteerit – projektissa (Mariski-projekti) vuosina 2012–2013. Hän on toiminut synnytyssalin kätilönä 24 vuotta ja asiantuntijahoitajana.

Kukon vastuulla on hankkeessa Taysissa tapahtuvat kehittämistoiminnot sekä kirjoittaa synnytykseen liittyviä julkaisuja.

Anne Kalvas, sairaanhoitaja, kätilö, TtM, työnohjaaja. Kalvas toimii tällä hetkellä PSHP:n Naistentautien ja synnytysten vastuuyksikön ylihoitajana. Työkokemusta  hänellä on sairaanhoitajana  vastasyntyneiden teho-osastolta ja lasten teho-osastolta sekä kätilönä riskiraskausyksiköstä, äitiyspoliklinikalta, synnytyssalista ja naistentautien osastolta. Hän on myös työskennellyt opettajana kätilökoulutuksessa ja tutkimus- ja opetuskoordinaattorina Tampereen yliopiston lääketieteenlaitoksella, osastonhoitajana ja ylihoitajan varahenkilönä 12 vuotta, vastaten vastuualueen henkilöstöresursseista . Hän on osallistunut useisiin kehittämistehtäviin ja projekteihin, ylihoitajana hän vastaa toimialueen avohoitotoiminnan ja näyttöön perustuvan toiminnan kehittämisestä sekä työnohjauksen koordinoinnista. Kalvas on myös ViVa ohjausryhmän jäsen.

paula ja tuija

Paula Mäkelä (vas.) ja Tuija Heinilä

Paula Mäkelä, kätilö ja asiantuntijahoitaja. Mäkelä toimii PSHP:n Naistentautien ja synnytysten vastuualueella Tampereen yliopistollisessa sairaalan (Tays) äitiyspoliklinikalla kätilö-diabeteshoitajana. Hänen vastuualueeseensa kuuluu lääkehoitoisten raskausdiabeetikoiden hoito ja hoidonohjaus, sekä tyypin 1 ja 2 diabeetikoiden koko raskauden ajan seuranta, hoito ja hoidonohjaus. Mäkelä on työskennellyt 16 vuotta kätilönä ja niistä diabetestyössä 11 vuotta. Hän on myös kokenut ammattilaisten kouluttaja ja luennoitsija.

Mäkelä on Tays-tiimin jäsen ja projektissa hänen vastuullaan on kouluttaminen ja materiaalin tuotanto erityisesti raskausdiabeetikoille suunnattuun Diva-valmennukseen (Raskaudiabeteksen jälkeen -verkkovalmennus).

Tuija Heinilä, kätilö (YAMK). Kätilön peruskoulutuksen lisäksi Heinilä on suorittanut kriisityön erikoistumisopinnot, ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelmassa sekä hoitotieteen aineopintoja. Heinilä työskentelee TAYSissa riskiraskauksien osastolla ja hän on työskennellyt Turun yliopistollisessa keskussairaalassa ja TAYSissa pääosin synnytyssalissa 13 vuotta. Heinilä on osallistunut mm. Matalan riskin synnytyksen kriteerit –projektiin sekä on ollut uudelleen luomassa yhteistyöverkostoa äitiysneuvoloiden kanssa (Kummikätilöneuvolat).

Heinilä on Tays–tiimin jäsen ja hän suunnittelee ja ideoi ajantasaista tietoa ja tiedonkulkukanavia synnyttäjille. Kiinnostuksen kohteena ovat myös synnytysympäristöön liittyvät tekijät.

Vauvantai

silja vauvantain sivulta

Silja Seppänen

Kätilö Silja Seppänen on toiminut SPR:n palveluksessa maahanmuuttajien terveydenhoitotyössä. Hän tuo hankkeeseen myös Vauvantai-kätilöpalveluyrityksensä kautta yksityissektorin näkökulman, verkostot ja kokemuksen asiakastarpeista.

Seppäsen vastuulla on asiakastiedon keruu, materiaalien levittäminen, materiaalin tuotanto erityisesti raskausdiabeetikoille suunnattuun Diva-valmennukseen (Raskaudiabeteksen jälkeen -verkkovalmennus).